1. Warunki korzystania

 • 1.1 Jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej prowadzonej przez firmę James Hardie Europe GmbH i/lub jej spółki powiązane (dalej jako „strona internetowa firmy James Hardie Europe GmbH”) dozwolone jest wyłącznie na następujących warunkach.  W pewnym przypadkach niniejsze ogólne warunki mogą zostać uzupełnione, zmienione lub zastąpione przez inne warunki, np. dotyczące kupna i/lub usług. Użytkownik loguje się (w przypadku, gdy logowanie jest wymagane), otwiera odpowiednią stronę internetową firmy James Hardie Europe GmbH i potwierdza akceptację danej wersji warunków korzystania.
 • 1.2 W przypadku ofert internetowych kierowanych do firm lub przedsiębiorstw publicznych, przedstawicielem danej firmy lub przedsiębiorstwa jest użytkownik, który upoważniony jest do jej reprezentowania i posiada odpowiednią wiedzę.
 

2. Usługi

 • 2.1 Firma James Hardie Europe GmbH na swej stronie internetowej udostępnia dokumentację, określone informacje, jak też program do przeglądania lub pobierania plików.
 • 2.2 Firma James Hardie Europe GmbH ma prawo w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo zawiesić swoją stronę internetową.  Z uwagi na charakter internetu i systemów komputerowych firma nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność swej strony internetowej.
 

3. Rejestracja, hasło

 • 3.1 Niektóre strony serwisu internetowego firmy James Hardie Europe GmbH mogą być chronione za pomocą hasła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji handlowych dostęp do tych stron mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Firma James Hardie Europe GmbH nie wymaga zarejestrowania się. Firma James Hardie Europe GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obowiązku rejestracji do serwisu internetowego, do którego początkowo użytkownicy mieli swobodny dostęp. Firma James Hardie Europe GmbH ma prawo anulować uprawnienia dostępowe poprzez zablokowanie danych dostępu i to bez podania powodu
  • 3.1.1 jeżeli użytkownik podczas rejestracji podał nieprawdziwe dane;
  • 3.1.2 jeżeli użytkownik naruszył niniejsze warunki lub obowiązek ochrony danych dostępowych,
  • 3.1.3 jeżeli, wchodząc na stronę internetową firmy James Hardie Europe GmbH, użytkownik naruszył obowiązujące prawo lub
  • 3.1.4 jeżeli użytkownik przez dłuższy okres nie korzystał ze strony internetowej firmy James Hardie Europe GmbH.
 • 3.2 Podczas rejestracji użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe informacje, a w razie ich ewentualnych zmian niezwłocznie (w trybie online) powiadomić o tym firmę James Hardie Europe GmbH. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy otrzymał e-maile, które wysyłane są na podany przez niego adres e-mail.
 • 3.3 Po rejestracji użytkownik otrzyma login i hasło (dalej jako „dane użytkownika”). Podczas pierwszego logowania użytkownik zmienia hasło, które zostało wygenerowane przez firmę Hardie Europe GmbH. Dane użytkownika umożliwiają przeglądanie, zmianę lub w razie potrzeby także anulowanie. lub rozszerzenie zgody użytkownika na przetwarzanie danych.
 • 3.4 Użytkownik musi się upewnić, że jego dane są niedostępne dla osób trzecich. Użytkownik odpowiada za wszelkie zamówienia i inne operacje przeprowadzone przy użyciu jego danych.  Strony, które są chronione hasłem, należy po skorzystaniu z nich zamknąć. Jeżeli użytkownik ustali, że jego dane użytkownika używane są przez osobę trzecią, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym firmę James Hardie Europe GmbH, a w razie konieczności w pierwszej kolejności przesłać e-mail z taką informacją.
 • 3.5 Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie 3.4 firma James Hardie Europe GmbH zablokuje dostęp realizowany przy takich danych użytkownika do treści chronionych hasłem. Blokada taka może być usunięta wyłącznie na konkretny wniosek użytkownika lub w formie ponownej rejestracji.  
 • 3.6 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zwrócić się w formie pisemnej o anulowanie jego rejestracji pod warunkiem, że takie anulowanie nie koliduje z przetwarzaniem istniejących stosunków umowy.  W takim przypadku firma James Hardie Europe GmbH usunie wszelkie dane użytkownika i wszystkie pozostałe zapisane dane osobowe użytkownika, o ile będą mu już one niepotrzebne.
 

4. Prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji

 • 4.1 Korzystanie z informacji, oprogramowania i dokumentacji dostępnych na stronie internetowej firmy James Hardie Europe GmbH, podlega następującym warunkom. Aktualizacja informacji, oprogramowania i dokumentacji podlega odpowiednim warunkom licencyjnym, które zostały wcześniej uzgodnione z firmą. Uzgodnione indywidualnie warunki licencyjne, np. podczas pobierania oprogramowania, mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami.
 • 4.2 Firma James Hardie Europe GmbH udziela użytkownikowi niewyłącznego i nieprzenośnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji dostępnych na stronie internetowej firmy, tzn. w uzgodnionym zakresie lub, jeżeli zakres taki nie został określony, w zakresie monitorowanym przez firmę James Hardie Europe GmbH.
 • 4.3 Oprogramowanie udostępniane jest bezpłatnie w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy.  Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udostępnienia mu kodu źródłowego. Wyjątek stanowią kody źródłowe programów typu Open Source, których zasady licencyjne, które mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami, wymagają udostępnienia kodu źródłowego przy przejściu na program typu Open Source.   W takim przypadku firma James Hardie Europe GmbH udostępnia kod źródłowy.
 • 4.4 Użytkownik nie może informacji, oprogramowania ani dokumentacji przekazywać, użyczać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to użytkownikowi nie wolno modyfikować, wprowadzać zmian, tłumaczyć ani usuwać części oprogramowania i jego dokumentacji.  Użytkownik może sporządzić kopię zapasową programu, o ile kopia ta zgodnie z niniejszymi warunkami jest niezbędna do zapewnienia korzystania z tego programu w przyszłości.
 • 4.5 Informacje, oprogramowanie i dokumentacja objęte są prawami autorskimi, chronione są przez międzynarodowe umowy o prawach autorskich, pozostałe przepisy prawa i umowy o własności intelektualnej.    Użytkownik ma obowiązek przestrzegać tych praw. Przede wszystkim nie wolno mu z tych informacji, oprogramowania, dokumentacji ani ich kopii usuwać identyfikatorów alfanumerycznych, znaków towarowych lub informacji o prawach autorskich.
 • 4.6 Przepisy §§ 69a i następne niemieckiej ustawy o prawie autorskim (Urheberrechtsgesetz) lub podobne przepisy mające zastosowanie zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim zachowują swoją ważność pod wszystkimi pozostałymi względami.
 

5. Własność intelektualna

 • 5.1 Bez względu na szczególne postanowienia, o jakich mowa w rozdziale 4, informacji, znaków towarowych i pozostałych treści zamieszczonych na stronie internetowej firmy James Hardie Europe GmbH nie wolno w żaden sposób zmieniać, kopiować, powielać, sprzedawać, udostępniać, wykorzystywać, uzupełniać lub w inny sposób użytkować bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody firmy James Hardie Europe GmbH.
 • 5.2 Poza prawami do korzystania lub innymi prawami udzielonymi na mocy niniejszego dokumentu, użytkownikowi nie przysługują żadne inne prawa, jak prawo do używania nazwy firmy i własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe), przy czym firma James Hardie Europe GmbH nie ma obowiązku udzielania takich praw.
 •  5.3 Jeżeli użytkownik zamieści swoje pomysły i projekty na stronie internetowej firmy James Hardie Europe GmbH, to firma James Hardie Europe GmbH może z nich bezpłatnie korzystać na potrzeby rozwoju, udoskonalania i dystrybucji wyrobów oferowanych w jego portfolio.
 

6. Obowiązki użytkownika

 • 6.1 Na stronie internetowej firmy James Hardie Europe GmbH użytkownikowi nie wolno:
  • 6.1.1 naruszać dobrych obyczajów związanych z korzystaniem ze strony internetowej;
  • 6.1.2 naruszać praw własności przemysłowej, praw autorskich lub innych praw majątkowych; 
  • 6.1.3 zamieszczać treści zawierających wirusy, tzw. koni trojańskich lub innego oprogramowania, które mogą prowadzić do uszkodzeń programu;
  • 6.1.4 zamieszczać, zapisywać lub rozsyłać hiperlinki lub treści, do których użytkownik nie ma praw, w szczególności jeżeli takie linki lub treści mają charakter poufny lub są niezgodne z prawem;
  • 6.1.5 rozsyłać reklam lub niepożądanych wiadomości e-mail (tzw. „spam”), fałszywych ostrzeżeń przed wirusami lub awariami, lub zachęcać do udziału w konkursach, systemach kuli śniegowej, listach łańcuszkowych, grach piramidowych i podobnych działaniach.
 • 6.2 Firma James Hardie Europe GmbH ma prawo w dowolnym momencie odmówić dostępu do swojej strony internetowej, w szczególności jeśli użytkownik naruszy swe obowiązki określone w niniejszych warunkach.
 

7. Hiperlinki

Strona internetowa firmy James Hardie Europe GmbH może zawierać hiperlinki do stron internetowych podmiotów trzecich.   Firma James Hardie Europe GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach internetowych, nie jest ich przedstawicielem ani właścicielem.  Firma James Hardie Europe GmbH nie sprawuje kontroli nad informacjami zamieszczonymi na tych stronach internetowych i z tego względu nie ręczy za ich treść ani informacje, które zawierają. Użytkownik korzysta z tych treści na własne ryzyko.

8. Odpowiedzialność za wady prawne i merytoryczne

 • 8.1 Bezpłatne udostępnianie informacji, oprogramowania lub dokumentacji wyklucza odpowiedzialność za wady merytoryczne, wady dotyczące praw do informacji, oprogramowania lub dokumentacji, w szczególności zaś wyklucza odpowiedzialność za ich poprawność, bezbłędność, prawa własności przemysłowej stron trzecich i prawa autorskie, kompletność i/lub przydatność, z wyjątkiem przypadków nieuprawnionego użytkowania lub oszustwa.
 • 8.2 Informacje zamieszczone na stronie internetowej firmy James Hardie Europe GmbH należy rozumieć jako informacje modelowe. Mogą one zawierać specyfikacje lub ogólny opis możliwości technicznych wyrobów, które w konkretnych przypadkach nie muszą być zawsze dostępne (np. z uwagi na zmiany wprowadzone w wyrobach). Z tego względu wiążące prawnie właściwości lub własności funkcjonalne wyrobów muszą być przy ich zakupie zatwierdzone wyłącznie przez firmę James Hardie Europe GmbH lub jej odpowiednią spółkę zależną.
 

9. Pozostała odpowiedzialność, złośliwe oprogramowanie

 • 9.1 Odpowiedzialność firmy James Hardie Europe GmbH za wady merytoryczne i uchybienia uprawnień podlega postanowieniom rozdziału 8 niniejszych warunków korzystania.  Wszelka inna odpowiedzialność firmy James Hardie Europe GmbH jest wykluczona, o ile nie jest wymagana przez prawo, np. przepisy o odpowiedzialności za wyrób w rozumieniu zamiaru, rażącego zaniedbania, spowodowania obrażeń, obrażeń kończyn lub uszkodzenia zdrowia wskutek zatajenia wady lub naruszenia podstawowych obowiązków umownych.
 • 9.2 Szkody z tytułu naruszenia podstawowych obowiązków umownych ograniczone są jednak do przewidywalnych szkód typowych dla tego typu umów, o ile nie chodzi o umyślne uszkodzenie lub rażące zaniedbanie.
 • 9.3 Mimo że firma James Hardie Europe GmbH stara się zabezpieczyć swoją stronę internetową przed złośliwym oprogramowaniem (jak wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, programy szpiegowskie lub inne programy o podobnym charakterze), to ani sama firma James Hardie Europe GmbH, ani jej spółki zależne nie odpowiadają za ewentualną obecność takiego złośliwego oprogramowania.  Przed rozpoczęciem pobierania informacji, oprogramowania i dokumentacji użytkownik powinien zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i programy antywirusowe, aby chronić siebie i zapobiec szerzeniu się złośliwego oprogramowania na stronie internetowej firmy James Hardie Europe GmbH.
 • 9.4 Przeniesienie ciężaru dowodu na użytkownika nie jest związane z postanowieniami zawartymi w punktach 9.1 i 9.2 powyżej.
 

10. Ochrona danych

Firma James Hardie Europe GmbH przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak też dalszych zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do informacji, których przeglądanie umożliwiają hiperlinki zamieszczone na stronie internetowej firmy, tzn. podczas gromadzenia, korzystania i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej.    

11. Pozostałe uzgodnienia, jurysdykcja i prawo mające zastosowanie 

 • 11.1 Dodatkowe uzgodnienia muszą mieć formę pisemną.
 • 11.2 Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, to miejscem jurysdykcji jest wyłącznie Düsseldorf.  
 • 11.3 Poszczególne strony internetowe firmy James Hardie Europe GmbH są prowadzone i administrowane przez grupę firm James Hardie Group i/lub jej spółki zależne. Strony uwzględniają konkretne wymagania krajów będących siedzibą tych spółek.
 • 11.4 Firma James Hardie Europe GmbH nie bierze odpowiedzialności za to, że informacje, oprogramowanie i/lub dokumentacja zamieszczone na stronie internetowej firmy mogą być pozyskane lub pobrane spoza terytorium danego kraju. Jeżeli użytkownik wchodzi na stronę internetową firmy, przebywając poza terytorium danego kraju, to ponosi on wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich krajowych przepisów.
 • 11.5 Dostęp do informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji na stronie internetowej firmy James Hardie Europe GmbH jest zabroniony w krajach, w których dostęp taki jest niezgodny z prawem.  W takim przypadku użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednią spółką zależną firmy James Hardie Europe GmbH w danym kraju lub z samą grupą firmy James Hardie.
 • 11.6 Korzystanie ze strony internetowej firmy James Hardie Europe GmbH, jak też ze stron internetowych spółek zależnych, podlega wyłącznie niemieckiemu prawu, z wyjątkiem „Konwencji ONZ  o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” lub innych kolizyjnych norm prawa prywatnego międzynarodowego.   Taki wybór prawa nie ma zastosowania, jeżeli nie można go prawnie uzgodnić w myśl obowiązujących przepisów. W takim przypadku stosuje się prawo obowiązujące w miejscu siedziby danej spółki zależnej.
×